free_board_view
젣 紐 M&M's 뙘뾽뒪넗뼱 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2021-02-05 議고쉶닔 190

 

M&M's 뙘뾽뒪넗뼱 븞궡
2썡 5씪遺꽣 14씪源뚯 뙆瑜대굹뒪紐 엯援щ씪슫吏뿉꽌 M&M's 뙘뾽뒪넗뼱瑜 吏꾪뻾빀땲떎.
븳援뿉꽌 理쒖큹濡 吏꾪뻾릺뒗 M&M's 뙘뾽뒪넗뼱뿉 뿬윭遺꾩쓣 珥덈빀땲떎!

諛쒕젋씤뜲씠瑜 留욎씠빐, 1留뚯썝 씠긽 援щℓ븯떆뒗 怨좉컼떂猿섎뒗 긽뭹 戮묎린 씠踰ㅽ듃瑜 넻빐 M&M's 援우쫰瑜 利앹젙븯怨 엳쑝땲 留롮 愿떖 遺긽뱶由쎈땲떎.

- 湲곌컙 : 2썡 5씪(湲) - 14씪(씪)
- 옣냼 : 뙆瑜대굹뒪紐 엯援щ씪슫吏
- 삙깮 : 1留뚯썝 씠긽 援щℓ 떆 戮묎린 씠踰ㅽ듃 李몄뿬 媛뒫
- 寃쏀뭹 : M&M's 援우쫰씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐 x GS25 뙆瑜대굹뒪썙젏 씤 뙘뾽뒪넗뼱 븞궡