free_board_view
젣 紐 怨듭감 떊젣뭹 諛 씠踰ㅽ듃 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2018-10-08 議고쉶닔 964

 

 

怨듭감 떊硫붾돱 異쒖떆 諛 뒪꺃봽 씠踰ㅽ듃

 

 

 

 

 
뜑 源딄퀬 遺뱶읇寃 겕由쇱쿂읆 鍮좎졇뱶뒗 뻾蹂.
諛겕뤌뿉 븳 踰, 留덉뒪移댄룷꽕 移섏쫰뿉 몢 踰 鍮좎떎.
! 怨듭감 移섏쫰뤌 떊젣뭹 3媛吏 異쒖떆 !

移섏쫰뤌 떊硫붾돱 留덉떆怨 뒪꺃봽 3媛 諛쏆븘蹂댁꽭슂 !

1) 궡슜 : 移섏쫰뤌 떊硫붾돱 援щℓ 떆, 옍 떦 듃由ы뵆 뒪꺃봽 쟻由
2) 긽 : 怨듭감 硫ㅻ쾭떗 빋 쉶썝
3) 湲곌컙 : 10썡 10씪 ~ 10썡 21씪 (12씪媛)
4) 뻾궗쟻슜 硫붾돱 : 移섏쫰뤌 떊硫붾돱 4醫


 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 DESIGNER JEWELRY SERIES 1 뙘뾽뒪넗뼱 븞궡
씠쟾湲 媛誘 뙆瑜대굹뒪紐 뙘뾽뒪넗뼱 OPEN 븞궡